Oznamy

Zvolanie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Prosiek V Prosieku, dňa 13.12.2017 P o z v á n k a V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Prosiek č. 12/2017, ktoré sa uskutoční dňa 18. 12. 2017 (pondelok) o 17.30 hod. v budove obecného úradu v Prosieku. s týmto navrhovaným programom: P r o g r a m : 1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 2. Schválenie programu rokovania OZ 3. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ 4. Prerokovanie a schválenie návrhu VZN o cenách služieb, úkonoch a nájmoch vykonávaných obcou Prosiek 5. Schválenie návrhu plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Prosiek na I. polrok 2018 6. Rôzne 7. Diskusia 8. Záver Mgr. Peter Hamráček starosta obce v.r.