Všeobecné záväzné nariadenia obce

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
Všeobecné záväzné nariadenia obce Prosiek
Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku
pdf 2_2018 o parkovaní v obci
pdf 1/2018 VZN o umiestňovaní reklám na území obce
pdf Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ Prosiek
pdf o cenách služieb a nájmoch
pdf Doplnok VZN k dani z nehnuteľnosti
pdf Prevádzkový poriadok domu smútku
pdf o spôsobe náhradného zásobovania pritnou vodou
pdf o poskytovní dotácií z rozpočtu obce
pdf o niektorých podmienkach držania psov
pdf o záväzných častiach ÚPN Prosiek