Všeobecné záväzné nariadenia obce

Všeobecné záväzné nariadenia obce Prosiek
Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku
pdf 2_2018 o parkovaní v obci
pdf 1/2018 VZN o umiestňovaní reklám na území obce
pdf Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ Prosiek
pdf o cenách služieb a nájmoch
pdf Doplnok VZN k dani z nehnuteľnosti
pdf Prevádzkový poriadok domu smútku
pdf o spôsobe náhradného zásobovania pritnou vodou
pdf o poskytovní dotácií z rozpočtu obce
pdf o niektorých podmienkach držania psov
pdf o záväzných častiach ÚPN Prosiek