Územný plán obce Prosiek

Zmena územnéhoplánu - zmeny a doplnky č.1
Možnosť nahliadnutia do zmien a doplnkov č.1
Územný plán obce
pdf Extravilán
pdf Intravilán
pdf Záväzná časť