Služby

Služby

Cenník prenájmu priestorov a služieb

Prenájom Cena
Celodenný prenájom sály 50 Eur
Krátkodobý prenájom sály do 3 hod. 3 Eur
Celodenný prenájom veľkej zasadačky 8 Eur
Celodenný prenájom veľkej zasadačky s kúrením 12 Eur
Celodenný prenájom kuchynky s vybavením 5 Eur
Samostatný prenájom vybavenia kuchynky 3 Eur
Prenájom inventáru sály (stoly, stoličky) 3 Eur
Hlásenie rozhlasom 5 Eur
Dom smútku 10 Eur

V prípade využitia sály občanom s trvalým pobytom v obci Prosiek na nekomerčné využitie je zľava 50%. V cene nie je zahrnuté kúrenie, prenajímateľ si kúrenie hradí sám.


Prenajímateľ prevezme prenajatý priestor od pracovníčok kultúrneho strediska (M.Majerčiakova, J.Guráňová) a uhradí poplatok v kancelárii OÚ. Súčasťou prenájmu sú aj sociálne zariadenia, chodba ako aj priestranstvo pred kultúrnym domom. Po ukončení akcie prenajímateľ priestory bezodkladne odovzdá späť pracovníčke kultúrneho strediska v čistom, pôvodnom stave.

Poplatok sa hradí v kancelárii OÚ.

Pravidlá separovaného zberu

PREČO SEPAROVAŤ?
EKOLOGICKÝ dôvod - vplyv na ŽP a ochrana ŽP, hospodárenie s prírodnými zdrojmi (suroviny, ...), vplyv na zdravie a kvalitu života,
ESTETICKÝ dôvod - neseparovaním zvyšujeme objem odpadov, ktoré vedú na skládku, KOMU SA páči pohľad na skládky?
EKONOMICKÝ dôvod - v neposlednom rade úspora Vašich financií. Separovaním znížime objem KO, ktorý je potrebné zneškodniť. Pretože sa platí za množstvo vyvezeného KO – pri jeho znížení sa zníži aj ročný poplatok pre každého z Vás. Vývoz separovaného odpadu je lacnejší.
Ako správne separovať ? Odovzdaním/ vyhodením odpadu sa jeho cesta nekončí, ale práve naopak, začína. Všetky vytriedené suroviny putujú na Zberný dvor, kde sú následne RUČNE triedené. Čistota všetkých vytriedených zložiek odpadov je preto veľmi dôležitá, nakoľko s nimi prichádzajú do priameho kontaktu ĽUDIA.

Plasty


Odvoz vyseparovaných plastov sa vykonáva 1 x mesačne. Na zber odpadových plastov sa používajú ŽLTÉ KONTAJNERY. Zhodnocuje sa a zbiera všetok plast s výnimkou plastových nádob a obalov silne znečistených ropnými a chemickými látkami a syntetickými farbivami. Zbierajú sa PET fľaše (napr. coca-cola, pepsi-cola, minerálka a pod.), ktoré môžu obsahovať aj zvyšky nápojov, zátku a etiketu. Musia byť však v stlačenom stave. Zbierajú sa aj hliníkové plechovky od piva, coca-coly, energetických nápojov, tetrapacky a pod. Plastové obaly od mliečnych a iných výrobkov sa musia odovzdať v umytom stave. Prosím o striktné dodržiavanie pravidla na stlačené PET fľaše, nakoľko porušovanie tohoto pravidla spôsobuje rýchle zapĺňanie kontajnerov. Porušenie tohoto pravidla bude riešené individuálne.

ČO TAM PATRÍ : ČO TAM NEPATRÍ:
PET-FĽAŠE KELÍMKY (bez zvyškov potravín) OSTATNÉ PLASTY TZV. TVRDÉ PLASTY (celoplastové hračky, plastové črepníky, plastový záhradný nábytok...). Väčšie kusy je potrebné rozdrviť. KOVOVÉ OBALY A PLECHOVKY VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ OBALY (TETRAPAKY) KELÍMKY (bez zvyškov potravín) IGELITOVÉ SÁČKY A TAŠKY, PEVNÉ FÓLIE (nie celofán) autoplasty (blatníky, nárazníky a pod.), plast kombinovaný s iným materiálom napr. Kovom, celofán, podlahové krytiny, molitan, guma, korok

Odpadové sklo


Zber skla sa vykonáva do 1100 l zberových kontajnerov. Tieto sú vyprázdňované 1x mesačne. Pri tomto separovanom zbere sa počíta s čistým vytriedeným a umytým sklom.

ČO TAM PATRÍ : ČO TAM NEPATRÍ:
obaly z nealko nápojov (limonády, sirupy), obaly z alkoholických nápojov (liehoviny), obaly z kompótov (zaváraniny), ploché tabuľové sklo (okenné sklo), lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, varné sklo, televízne obrazovky, porcelán, zvyškový odpad, keramika, tabuľové zrkadlá. (Tieto zložky patria do zmesového komunálneho odpadu – do KUKA nádoby)

Papier


Zber papiera sa vykonáva do MODRÝCH zberových kontajnerov. Tieto sú vyprázdňované 1x mesačne.

ČO TAM PATRÍ : ČO TAM NEPATRÍ:
kancelársky papier, noviny, časopisy, letáky, zošity, papierové obalové vrecká (múka, cukor, čistý papierový obal pri kúpe porciovaných potravín), knihy bez väzby, listy, katalógy, baliaci papier, kartóny (obaly z čaju, ryže, liekov, bonboniér) Pred uložením do zbernej nádoby odstránime kovové spony, plastové zakladače, textilnú alebo koženú väzbu kníh, lepiacu pásku. Mastný papier, znečistený papier (potravinami, farbou, maltou, zeminou), papier s nepremokavou fóliou, celofán, tvrdé väzby kníh, umelohmotné obaly, hygienické potreby, použité plienky, voskovaný papier.