Súčasnosť a história obce

POPIS OBCE

Prosiek je malebná liptovská obec nachádzajúca sa v nadmorskej výške 612 metrov nad morom, severne od vodnej nádrže Liptovská Mara, pod východnou časťou Chočských vrchov, pod vyústením Prosieckej doliny. Obec patrí do okresu Liptovský Mikuláš. Pošta pre obec s nachádza v Liptovskej Sielnici.

SÚČASNOSŤ OBCE

Občianska a technická vybavenosť:
• Ihrisko pre futbal (okrem školských)
• Knižnica
• Verejný vodovod
• Rozvodná sieť plynu
• Komunálny odpad
• Využívaný komunálny odpad
• Zneškodňovaný komunálny odpad
• Materská škola

PRÍRODA

Obec leží v Liptovskej kotline pod Chočskými vrchmi v doline Prosiečanky. Nadmorská výška v strede obce je 612 m n. m. a v chotári 568–1372 m n. m. Južnú odlesnenú pahorkatinnú časť chotára v kotline tvoria treťohorné ílovcovo-pieskovcové súvrstvia, časť v pohorí skrasovatené druhohorné vápence a dolomity. Krasová dolina Prosiečanky siaha na severe vyvieračkou do Podtatranskej brázdy. Lesný porast tvorí smrek a buk. Prevládajú hnedé lesné pôdy a rendziny. Od roku 1967 je tu na ploche 375,95 ha štátna prírodná rezervácia Prosiecka dolina - kaňonovité údolie krasového charakteru so svojráznym rastlinstvom a živočíšstvom.

HISTÓRIA

Severne od obce, na území pod úpätím Hrádku pri vstupe do Prosieckej doliny sa nachádza halštatské a laténske sídlisko. Oblasť Hrádku bola osídlená aj v rannom slovanskom období .V Prosieckej doline pod jaskyňou, pri vyvieračke bolo pri archeologických výskumoch objavené eneolitické sídlisko a tiež sídlisko z mladšej doby rímskej. Prvá písomná zmienka o obci medzi Prosieckym potokom a Sielnicou je z roku 1287. V roku 1352 sa v úradných listinách pre obec používa názov Prezeky, v roku 1353 sa pre obec používa názov Prozyk, v roku 1391 názov Prozek. Obec patrila zemianskym rodinám Joobovcov a Kubínyiovcov. V roku 1600 bolo v dedine len 24 domov, aj to z väčšej časti želiarskych. V roku 1784 stálo v Joobovskej časti 20 domov a žilo tu 171 obyvateľov, v časti Kubínyiovskej stálo 23 domov a žilo 194 obyvateľov. V roku 1808 sa v úradných záznamoch pre obec používa názov Prosýk. Obyvatelia obce žili poľnohospodárskym spôsobom života. V roku 1920 obec používa názov Prosiek. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom. Zamestnanie obyvateľov sa nezmenilo ani za I. ČSR. Obec podporovala partizánske hnutie a SNP. Nižný Zádiel a Vyšný Zádiel Obce sa spomínajú od roku 1735 ako Zadiel (1735), Alsó Zadiél vel Bölcsháza, Nižnj Zadjl (1808), Zadiel (1773); Wissny Zadiel (1773). Patrili zemianskym rodinám Andaházyovcov, Joobovcov, Šlachtovcov. V roku 1784 mali 13 domov a 62 obyvateľov. V polovici 19. storočia splynuli s obcou Prosiek.

PAMIATKY

Kostol rímsko-katolícky pôvodne gotická kaplnka zo začiatku 14. storočia, renesančne upravený a v roku 1827 rozšírený na kostol.


Kúria z 19. stor. Dnes je v dezolátnom stave, zrúcanina.


Kaštieľ pôvodne renesančný z konca 16. storočia, v 1. polovici 19. storočia klasicisticky upravený. Dnes zrúcanina.