Tlačívá

Tlačivá

Názov tlačiva Súbor Popis

Návrh na podanie kolaudačného rozhodnutia

kolaudačne rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie je dokument, ktorým sa presne... Detail

Ohlásenie drobnej stavby

drobná stavba

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre... Detail

Žiadosť o zmenu užívania stavby

zmena uživania stavby

Kolaudačné rozhodnutie presne určuje, na aký účel a za akých podmienok sa... Detail

Ohlásenie jednoduchej stavby

jednoducha stavba Za jednoduché stavby sú považované: bytové budovy, ktorých zastavaná plocha..Detail

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

stavebné úpravy Za jednoduché stavby sú považované:
- bytové budovy, ktorých zastavaná...Detail
     
     
     

Výrub drevín

vyrub drevin

Výrub drevín (stromy, kry, liany) je možné vykonať len v období vegetačného... Detail

Návrh na podanie kolaudačného rozhodnutia

Kolaudačné rozhodnutie je dokument, ktorým sa presne určí, na aký účel a za akých podmienok sa môže stavba používať. Kolaudačnému rozhodnutiu predchádza kolaudačné konanie, ktoré zaháji stavebný úrad (ten čo vydal aj stavebné povolenie) na základe žiadosti staviteľa.Čiže po skončení realizácie výstavby alebo rozsiahlej rekonštrukcie je potrebné požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia, ak stavebný úrad od kolaudácie neupustil.
Doba na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebného úradu je do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, v obzvlášť zložitých prípadoch je to do 60 dní. Ak sa jedná o jednoduché prípady (najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania) vybavuje sa návrh bezodkladne. Ak stavebný úrad nemôže rozhodnúť do 30, resp. 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné zabezpečiť zaevidovanie stavby alebo novostavby na obecnom či mestskom úrade. Na základe žiadosti potom mestský alebo obecný úrad vydá rozhodnutie o pridelení súpisného čísla. Kolaudačné rozhodnutie a rozhodnutie o pridelení súpisného čísla je následne potrebné pre správu katastra, ktorá si ho vyžaduje na zápis novostavby a stavby do katastra nehnuteľností.

Prílohy k návrhu:


1. fotokópia právoplatného stavebného povolenia, právoplatného rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením
2. list vlastníctva
3. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
4. opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
5. geometrický plán so zameraním stavby (nevyžaduje sa ak pri výstavbe nedošlo k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby)
6. stavebný denník
7. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi
8. ďalšie doklady, ak si ich stavebný úrad vyžiadal, napr.: doklady o splnení základných požiadaviek na stavby:
9. doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení vhodných stavebných výrobkoch v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z.o stavebných výrobkoch v platnom znení
10.doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám územné rozhodnutie
11.doklad o energetickej certifikácii budovy v zmysle zák. č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
12.správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Späť

Žiadosť o zmenu užívania stavby

Kolaudačné rozhodnutie presne určuje, na aký účel a za akých podmienok sa môže stavba používať. V prípade, že dôjde k účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, je potrebné požiadať stavebný úradu o zmenu v užívaní stavby. Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Prílohy k žiadosti:


1. list vlastníctva
2. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
3. kópia z katastrálnej mapy
4. 2x projekt skutočného realizovania stavby (v zmysle §9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)
5. 2x situácia osadenia stavby v mierke 1:200
6. doklad o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmov sa vykonanie zmeny dotýka, ak sa také rokovania viedli
7. doklad o uhradený správneho poplatku Späť

Ohlásenie drobnej stavby

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to: prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy, oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby. (Zdroj: portal.gov.sk) Ohlásenie drobnej stavby sa podáva na príslušnom stavebnom úrade.

Prílohy k ohláseniu:


1. list vlastníctva
2. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
3. jednoduchý technický opis
4. jednoduchý situačný výkres
5. súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby
6. písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov
7. vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti , v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté
8. vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou Späť

Ohlásenie jednoduchej stavby

Za jednoduché stavby sú považované:
- bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
- stavby na individuálnu rekreáciu,
- prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
- oporné múry,
- podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.
Prízemné a podzemné stavby sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb. (Zdroj: Stavebný zákon v § 139b)
Uskutočnenie jednoduchej stavby je stavebník povinný vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Začať uskutočňovať jednoduchú stavbu môže až na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Prílohy k ohláseniu:


1. doklad o vlastníctve, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
2. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
3. 2x projektová dokumentácia
4. snímok z katastrálnej mapy
5. súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
6. právoplatné územné rozhodnutie
7. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov
8. vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby uskutočňovanej svojpomocou
9. vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti, v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté Späť

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktorými sa podstatne nezmení vzhľad stavby, nezasahujú sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti sa môžu vykonávať iba na základe ohlásenia stavebnému úradu.
Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (jedná sa o bežné udržiavacie práce), sú najmä:
- opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
- opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
- údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
- výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň, maliarske a natieračské práce.
(Zdroj: portal.gov.sk)

Prílohy k ohláseniu:


1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.) – originál alebo overená kópia
2. súhlasy ostatných spoluvlastníkov stavby (ak títo nie sú tiež stavebníkmi) pokiaľ spoluvlastnícky podiel stavebníka k stavbe (na ktorej sa majú úpravy alebo práce uskutočniť) je ½ alebo menší
3. písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
4. stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu, alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide stavbu ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území (zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov). Späť

Výrub drevín

Výrub drevín (stromy, kry, liany) je možné vykonať len v období vegetačného pokoja (1. október až 31. marec). Na výrub dreviny, až na výnimky, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ktorým je obec resp. mesto. Súhlas na výrub dreviny nevyžaduje, ak ide o stromy s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a o krovité porasty s výmerou do 10 m2. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny je potrebné podať na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade. Rozhodnutie o výrube dreviny vydá príslušný úrad do 30 dni odo dňa začatia správneho konania. Obec resp. mesto vydáva súhlas na výrub dreviny rastúcej mimo les (záhrada, zastavané plochy a nádvoria, trvalo trávny porast, orná pôda, ostatné plochy, vinice, chmeľnice, ovocné sady). V prípade že sa jedná o dreviny vedené na liste vlastníctva ako lesné pozemky, je potrebné povolenie lesného úradu.

Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje:


na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou nad 10 m2,
na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách,
pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu,
pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku. Späť