Profil žiadateľa


Profil zadávateľa
Obec Prosiek je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávania
Obec Prosiek
Obecný úrad, Prosiek 57, 032 23 Prosiek
zastúpená: Mgr. Peter Hamráček
IČO: 00315729
DIČ: 2020581651
Bankové spojenie: VUB a.s. Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: SK78 0200 0000 0000 2822 2342

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Prosiek podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby, a to:

Zadávanie nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom §65:

Uverejňovanie oznámení:

1. Verejný obstarávateľ môže oznámiť svoj zámer uskutočniť verejné obstarávanie uverejnením predbežného oznámenia.

2. Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ak má v úmysle zadávať zákazku verejnou súťažou, užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením, súťažným dialógom alebo inovatívnym partnerstvom, uzavrieť rámcovú dohodu alebo vytvoriť dynamický nákupný systém.

3. Verejný obstarávateľ môže vytvoriť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania aj prostredníctvom funkcie elektronického trhoviska podľa § 13, ods. 2, písm. m). Verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenarušila hospodárska súťaž.

Zadávanie podlimitných zákaziek § 65 úvodné ustanovenie:

Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje:

1. podľa § 109 až 111 alebo podľa § 112 až 116, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie,

2. podľa § 112 až 116, ak ide o stavebné práce a o iné tovary alebo služby, ako podľa písmena a).

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami § 117:

1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.
Výzvy obce Prosiek na predloženie cenových ponúk